Звіт про рух грошових коштів бланк

Крім того, зміни торкнулися і граф додаткового капіталу. Зобов’язані складати Звіт майже всі підприємства, незалежно від того, складають вони звітність за вітчизняними П(С)БО чи МСФЗ. Винятки становлять тільки суб’єкти малого підприємництва й іноземні представництва. Негрошові операції — операції, які не потребують використання грошових коштів та їх еквівалентів. Інша частина статей додаткова. їх можна включати у звіт за бажанням і наявністю таких умов: — інформація є суттєвою; — оцінка статті може бути достовірно визначена.

Звіт про рух грошових коштів складається двома методами: прямим та непрямим. Необхідно звернути увагу на те, що статті витрачання грошових коштів у Звіті наводять у дужках. Фінансова діяльність — це діяльність, яка призводить до змін розміру і складу власного та позикового капіталу підприємства.
Рух грошових коштів — надходження і вибуття грошових коштів та їхніх еквівалентів. Нагадаємо, що фінансова звітність складається за національними положеннями стандартами бухгалтерського обліку, або міжнародними стандартами фінансової звітності відповідно до законодавства. Рекомендується користуватися вказаними рекомендаціями для самоперевірки під час складання фінансової звітності.

Похожие записи: